ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กฎหมาย "PDPA" มีหลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด โดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใด จะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแผนภาพ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลป.หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ป.หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
29 ธันวาคม 2565
ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) มีลักษณะเป็นการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างกว้าง ๆ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) มีข้อตกลงที่คู่ความร่วมมือประสงค์จะให้มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับสัญญา เช่น ข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการผลประโยชน์ และข้อตกลงด้านการเงิน เป็นต้น การจะจัดทำความร่วมมือในรูปแบบใดให้พิจารณาว่าคู่ความร่วมมือได้ตกลงเงื่อนไขระหว่างกันโดยมีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง หากยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติ อาจพิจารณาจัดทำในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจก่อน
4 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานมางจริยธรรม
      ฝ่ายกฎหมาย  สำนักงานมหาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานมางจริยธรรม  เมื่อวันที่  14-15  ธันวาคม  2566  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคม  กาญจนประโชติ  อาคารอำนวย  ยศสุข    โดยมีผู้เข้าร่วม  จำนวน  506  คน  แบ่งเป็น  อาจารย์และบุคลากร  จำนวน 283 คน  และ  นักศึกษา  จำนวน  223  คน   ภายในกิจกรรม  ได้มีการชี้แจงถึงที่มาของการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ประมวลจริยธรรม  ข้อกำหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรม  และร่วมกันทำแบบสอบถามการประเมินตนเอง  เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 มกราคม 2567
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy"
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกฎหมายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ อันเป็นการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรที่มีรูปแบบซับซ้อนและตรวจสอบได้ยาก โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้เท่าทันในพฤติกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการทุจริต ซึ่งอาจแอบแฝงมาในรูปของผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) เช่น การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความไม่ถูกต้อง ของการรับประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ และไม่นิ่งเฉยต่อกลไกความผันแปรไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรทัย  พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ภาค 5 ซึ่งมาบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 70 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube ของกองพัฒนานักศึกษาอีกด้วย ในโอกาสดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แถลงนโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญที่จะประกาศเจตจำนงว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือตนตามแนวทางเหล่านี้ร่วมกัน ได้แก่ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้หรือไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
28 พฤษภาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน NEW!!
ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งกำหนดการ พร้อมทั้งคู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปแล้วนั้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินประจำปี 2566 คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ทบทวนผลคะแนนการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อหารือแนวทางการยกระดับค่าคะแนน อีกทั้งยังดำเนินการมอบหมายตัวชี้วัดไปยังส่วนงาน/หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงเห็นควรให้มีการเผยแพร่รณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่ประกาศโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังผู้บริหารและบุคลากร ผ่านช่องทางสารสนเทศภายในเป็นการเร่งด่วน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 นั้น คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขออนุมัติงบจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หากผลการเสนอของบประมาณเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อวางแผนงานร่วมกันต่อไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ จะมีการประชุมเพื่อติดตามงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการตามปฏิทินการประเมินประจำปีงบประมาณ 2566  
29 ธันวาคม 2565
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
           เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดโครงการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางในการทำกิจกรรม Green Office เพื่อมุ่งสู่ Green University ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด           ฝ่ายกฎหมาย  ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 โดยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green office สำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
29 ธันวาคม 2565
โครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
           ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยขึ้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้  เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เอื้ออำนวยต่อการจัดหารายได้ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  โดยโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้แบ่งจัดเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หรือผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมายกิจกรรมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรหรือผู้แทน ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมาย
29 ธันวาคม 2565