ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ยกเลิกกองทุน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ.2562.pdf
ประกาศกองทุนพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนพัฒนานักศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนศิลปวัฒนธรรม.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณ กรณีเสียชีวิต (ฉบับที่ 2).pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2566.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2567.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักหอสมุด พ.ศ.2566.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา พ.ศ.2565.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305