ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ.2562.pdf
ประกาศกองทุนพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเงินชดเชย พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.2562.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2563.pdf