ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฎบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.2560.pdf
10.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1685/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผอ.สำนักหรือตำแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันฯ
11.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1686/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผช.อธิการบดี คณบดี ผอ.สน.หรือตำแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้ เงินสำรองสะสมและเงินรับฝาก
12.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1258/2564 เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการ (เพิ่มเติม).pdf
13.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1308/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพัน การอนุมัติให้บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานเกินระยะเวลาทำการ การอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ แลการอนุ.pdf
14.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1455/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์).pdf
15.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1456/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี.pdf
16.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1457/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ).pdf
17.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1459/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี.pdf
2.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1435/2563 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน กรณี อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563.pdf
3.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1436/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี .pdf
4.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1437/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี .pdf
5.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1438/2563 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี .pdf
6.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1439/2563 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี .pdf
7.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1441/2563 เรื่อง แต่งตั้ง รก.แทนรอง/ผู้ช่วยอธิการบดี กรณีรอง/ผู้ช่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้.pdf
8.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1683/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน และมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง
9.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1684/2563 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันฯ