ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
คำสั่งที่ยกเลิก
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฎบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.2560.pdf
10.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1685/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผอ.สำนักหรือตำแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันฯ
11.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1686/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผช.อธิการบดี คณบดี ผอ.สน.หรือตำแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้ เงินสำรองสะสมและเงินรับฝาก
13.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1308/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพัน การอนุมัติให้บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานเกินระยะเวลาทำการ การอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ แลการอนุ.pdf
14.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1455/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์).pdf
16.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1457/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ).pdf
2.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1435/2563 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน กรณี อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563.pdf
3.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1436/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี .pdf
8.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1683/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน และมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง
9.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1684/2563 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันฯ
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่จ้ ที่ 730 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่จ้ ที่ 731 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รออธิการบดี (รศ.จักรพงษ์) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1095/2565 (อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง (ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์) ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1096/2565 (อนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง (อ.ดร.สุดเขต สกุลทอง) ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1097/2565 (ยกเลิกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี (1439/2563 1456/2564 และ 1459/2564) ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1098/2565 (ยกเลิกคำสั่งมอบหมายหน้าที่อธิการบดี (1438/2563 และ 1258/2564) ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1099/2565 (แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1450-2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1478-2566 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 21/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติใช้รถส่วนกลางกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกฯ.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 729 มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี.pdf
คำสั่งมหาวิทาลัยแม่โจ้ ที่ 1476-2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติงานแทนอธิการบดี
คำสั่งมหาวิทาลัยแม่โจ้ ที่ 1477-2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติงานแทนอธิการบดี.pdf
คำสั่งมหาวิทาลัยแม่โจ้ ที่ 1479-2566 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ว่าทีร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติงานแทนอธิการบดี.pdf
คำสั่งมหาวิทาลัยแม่โจ้ ที่ 1480-2566 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี.pdf
คำสั่งมหาวิทาลัยแม่โจ้ ที่ 1481-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้.pdf
คำสั่งมหาวิทาลัยแม่โจ้ ที่ 1482-2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในกรณีที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไม่อาจปฏิบัติงานได้.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305