ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
คำสั่งเดิมและที่ยกเลิก
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฎบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.2560.pdf
10.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1685/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผอ.สำนักหรือตำแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันฯ
11.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1686/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผช.อธิการบดี คณบดี ผอ.สน.หรือตำแหน่งที่มีฐานะเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้ เงินสำรองสะสมและเงินรับฝาก
13.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1308/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพัน การอนุมัติให้บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานเกินระยะเวลาทำการ การอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ แลการอนุ.pdf
14.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1455/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์).pdf
16.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1457/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ).pdf
2.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1435/2563 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน กรณี อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563.pdf
3.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1436/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี .pdf
8.คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1683/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน และมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 223/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทน รองอธิการบดี ผศ.พาวิน มะโนชัยpdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 224/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการทน รองอธิการบดี รศ.ดรเ.กรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงpdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 225/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทน รองอธิการบดี รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล pdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 226/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทน รองอธิการบดี รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล pdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 227/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทน ผู้ช่วยธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์pdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 228/2567 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณpdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 229/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 230/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ไขว้).pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 231/2567 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ รักษาการแทน รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัยpdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 232/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ รักษาการแทน รองอธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงpdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 233/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ รักษาการแทน รองอธิการบดี รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมลpdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 234/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ รักษาการแทน รองอธิการบดี รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุลpdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 235/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์)pdf.pdf
mjuคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 236/2567 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณpdf.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1450-2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 21/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติใช้รถส่วนกลางกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกฯ.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 400/2567 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันpdf.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 400-2567เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติการจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพัน,บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานเกินระยะเวลาทำการฯ,เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ,ยืมเงินทดรอง.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305