ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561.(ฉบับที่ 2)pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับ1) และฉบับ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2).pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2566.pdf
ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019.pdf
ประกาศม.เรื่อง เกณฑ์การให้ปริญญาเกีรยตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและการให้เหรียญรางวัลดีประจำปีจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดให้ส่วนงานสังกัดกลุ่มสาขาวิชา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสำหรับวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลรายวิชาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและการให้เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ(4ปีเทียบเรียนภาคพิเศษ).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระบดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19(COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายเวลาการส่งโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติารตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษา และการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภายในสถานการณ์covid19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระดับของปริญญาและจำนวนหน่วยกิต.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง วิธีการคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การทำและสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๓) (๖) (๑๑) และ (๑๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก และการเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาและวิธีการเทียบโอนผลการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศีกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการฝึกงานนอกสถานที่ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑฺต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะฯ วิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงาน ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องภาษาที่ใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการลงทะเบียนแรกเข้าการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดกรอบภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2564.pdf
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2565.pdf
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงานพลังงานทดแทนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.2565 ลงวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พศ 2563pdf.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาในการเดินทางฝึกอบรม ฝึกงาน ศึกษาดูงาน การตีพิมพ์ นำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2564.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305