ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561.(ฉบับที่ 2)pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับ1) และฉบับ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2).pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2564.pdf
ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019.pdf
ประกาศม.เรื่อง เกณฑ์การให้ปริญญาเกีรยตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและการให้เหรียญรางวัลดีประจำปีจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนักศึกษาทดลองเรียนเป็นนักศึกษาสามัญระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดให้ส่วนงานสังกัดกลุ่มสาขาวิชา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสำหรับวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลรายวิชาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและการให้เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ(4ปีเทียบเรียนภาคพิเศษ).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระบดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19(COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายเวลาการส่งโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติารตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรายงานการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษา และการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภายในสถานการณ์covid19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระดับของปริญญาและจำนวนหน่วยกิต.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง วิธีการคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การทำและสอบการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๓๓ (๓) (๖) (๑๑) และ (๑๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก และการเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษาและวิธีการเทียบโอนผลการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาพักการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศีกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการฝึกงานนอกสถานที่ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑฺต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะฯ วิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงาน ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (Qualifying Examination).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องภาษาที่ใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการลงทะเบียนแรกเข้าการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2564.pdf
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา 2565.pdf
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงานพลังงานทดแทนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.2565 ลงวันที่17 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พศ 2563pdf.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาในการเดินทางฝึกอบรม ฝึกงาน ศึกษาดูงาน การตีพิมพ์ นำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2564.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305