ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ.2563.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ พ.ศ.2562.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป).pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ.2560.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3).pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเภทการลาและอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาของ พนง.ม.(ฉบับที่2) พ.ศ.2562.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ พ.ศ.2564.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ พ.ศ.2565.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.2565.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้างกรณีเฟ้นหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565.pdf