ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ยกเลิก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ.2566.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2566.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน พ.ศ.2563.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ พ.ศ.2562.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป).pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ.2560.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3).pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเภทการลาและอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาของ พนง.ม.(ฉบับที่2) พ.ศ.2562.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงานส่วนงาน กรณีสรรหาแบบช่องทางพิเศษ (Fast Track).pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ พ.ศ.2564.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ พ.ศ.2565.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.2565.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งที่มีประสบการณ์บริหาร.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การคิดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างพนักงานส่วนงาน.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างพนักงานส่วนงานที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดคุณวุฒิสาขาขาดแคลนและสาขาวิชาหายาก.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดบัญชีค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศษสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้างพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้าง.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งและการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้างกรณีเฟ้นหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2566.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305