ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
สาระน่ารู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กฎหมาย "PDPA" มีหลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด โดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใด จะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแผนภาพ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลป.หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ป.หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
29 ธันวาคม 2565     |      52201
ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) มีลักษณะเป็นการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างกว้าง ๆ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) มีข้อตกลงที่คู่ความร่วมมือประสงค์จะให้มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับสัญญา เช่น ข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการผลประโยชน์ และข้อตกลงด้านการเงิน เป็นต้น การจะจัดทำความร่วมมือในรูปแบบใดให้พิจารณาว่าคู่ความร่วมมือได้ตกลงเงื่อนไขระหว่างกันโดยมีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง หากยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติ อาจพิจารณาจัดทำในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจก่อน
4 กุมภาพันธ์ 2565     |      1248
ทั้งหมด 1 หน้า