ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
           ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยขึ้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้  เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เอื้ออำนวยต่อการจัดหารายได้ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  โดยโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้แบ่งจัดเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หรือผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมายกิจกรรมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรหรือผู้แทน ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมาย
3 สิงหาคม 2564
การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายกฎหมาย โดย คุณคัทลียา  ใจศรีธิ  ตำแหน่งนิติกร  ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานส่วนงาน ทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ ได้รับทราบ เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และร่วมกันความทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
2 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งมีฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ฯ  เมื่อวันพุธที่  17  กุมภาพันธ์  2564 เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564
18 มีนาคม 2564

ข่าวประกาศ

โครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3/8/2564 17:00:55
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
19/5/2564 9:37:20
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 30/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/3/2564 11:43:11
(เพิ่มเติม) !! รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรฯ
18/3/2564 11:43:39
ประกาศวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/3/2564 11:43:47
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร ฯ
18/3/2564 11:43:56
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
16/12/2563 11:41:53
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
8/1/2564 15:41:07