ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ 43/2564 เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยhttp://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDM5OTMw&method=inline
23 เมษายน 2564
หลักการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ
16 เมษายน 2564
ขั้นตอนการเสนอข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
16 เมษายน 2564
ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
16 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
18 มีนาคม 2564
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายกฎหมาย โดย คุณคัทลียา  ใจศรีธิ  ตำแหน่งนิติกร  ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานส่วนงาน ทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ ได้รับทราบ เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และร่วมกันความทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
2 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งมีฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ฯ  เมื่อวันพุธที่  17  กุมภาพันธ์  2564 เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564
18 มีนาคม 2564
ฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมการติดตามและหารือแนวทางการการบริหารจัดการพื้นที่หน้าหาดการเช่า การใช้ประโยชนของเอกชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของปศุศัตว์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมรับฟังการติดตามและหารือแนวทางการการบริหารจัดการพื้นที่หน้าหาด การเช่า การใช้ประโยชนของเอกชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของปศุศัตว์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กดเพื่อดูรายละเอียด >https://chumphon.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=23966&lang=th-THข่าวโดย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18 มีนาคม 2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายกฎหมายได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การร่างระเบียบและประกาศ ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๓
25 กันยายน 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/4/2564 12:34:45
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร ฯ
18/3/2564 11:43:56
ประกาศวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/3/2564 11:43:47
(เพิ่มเติม) !! รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรฯ
18/3/2564 11:43:39
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 30/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/3/2564 11:43:11
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกัญชงและกัญชาของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
8/1/2564 15:41:07
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 1050 สังกัดฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
16/12/2563 11:41:53
 ดูทั้งหมด