ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
(ฝ่าย) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน
(01 ตั้งส่วนงาน) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562.pdf
(02 แบ่งหน่วยงานในส่วนงาน) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตร 9 แห่ง พรบ.ม.แม่โจ้ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ ๒).pdf
(02 แบ่งหน่วยงานในส่วนงาน) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตร 9 แห่ง พรบ.ม.แม่โจ้ พ.ศ.2560.pdf
(03 งาน) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 2).pdf
(03 งาน) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน.pdf
(04 ฝ่าย) (ฉบับที่ 2) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน.pdf
(04 ฝ่าย) (ฉบับที่ 3) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน .pdf
(04 ฝ่าย) (ฉบับที่ 4) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน.pdf
(04ฝ่าย)ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน พ.ศ.2562 ลง.28 มิย.62.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน พ.ศ.2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดตั้ง รวม ยุบเลิก และการบริหารจัดการศูนย์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 4).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 3) ลว. 3 ก.ค. 63.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายใต้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (ศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนา).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน(ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 5).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 6) (ในส่วนของกองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แก้ไขชื่อประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2564.pdf
ประกาศราชกิจจานุเบกษา การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลง. 25 ธค.63.PDF
ประกาศราชกิจจานุเบกษา การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562 ลง.20มิย.62.PDF
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.2562.pdf