ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
(กอง)ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน(กอง) ตามมาตรา 9 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560
(งาน)ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย(งาน)ภายในของหน่วยงาน.pdf
(ฝ่าย) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย(ฝ่าย)ภายในของส่วนงาน
(สำนักงานสภา สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะ)ประกาศราชกิจจานุเบกษา การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่1)/ฉบับที่2)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน พ.ศ.2564/ประกาศการบริหารจัดการศูนย์
โครงการจัดตั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.2562.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305