ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
01. ข้อบังคับ/ ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
02. ข้อบังคับ/ คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้บริหาร
03.1 ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านโครงสร้างองค์กร
03.2 ประกาศว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน/ วิสหกิจ/ศูนย์ ภายใต้ส่วนงาน
04. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านการเงินและพัสดุ
05. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านการบริหารงานบุคคล
06. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านวิชาการ
07. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านการสรรหาและแต่งตั้ง
08. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - การจัดตั้งกองทุน
09. ข้อหารือ/แนวปฏิบัติต่าง ๆ
10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
11. คู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2565