ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
01. ข้อบังคับ/ ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
02. ข้อบังคับ/ คำสั่งมหาวิทยาลัย/เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหาร การมอบอำนาจให้ผู้บริหาร
03.1 ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านโครงสร้างองค์กร
03.2 ประกาศว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานวิสหกิจ/ศูนย์ ภายใต้ส่วนงาน
04. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านการเงินและพัสดุ
05. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านการบริหารงานบุคคล
06. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านวิชาการ
07. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - ด้านการสรรหาและแต่งตั้ง
08. ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ - การจัดตั้งกองทุน
09. ข้อหารือ/แนวปฏิบัติต่าง ๆ
10. ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
11. คู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
12.รวมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ปี 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305