ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo
ข้อบังคับ
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2565.pdf
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1450-2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดอัตราการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์ ของศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความวิจัยและบทความทางวิชาการวารสารผลิตกรรมการเกษตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยนานาชาติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ของกาดนัดคาวบอยมาร์เก็ต.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์และตรวจประเมินข้อเสนอการวิจัย รายงานความก้าวหน้าการวิจัย และร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เสนอขอและที่ได้รับทุนฯ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินชดเชยและเงินทดแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโทหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศของหลักสูตรคณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาาาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ที่1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน ของศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายการยาและเวชภัณฑ์ และอัตราค่าบริการทางวิชาการของคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แก้ไข).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายการยาและเวชภัณฑ์ และอัตราค่าบริการทางวิชาการของคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาขายอาหารสัตว์อินทรีย์ โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดราคาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ของคณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบรับใบสำคัญ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีและใบสำคัญรับเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีของคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินจากกองทุนพัฒนานักศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินที่ได้จากเงินรายได้ของหน่วยงานวิสาหกิจ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองสำหรับหน่วยงานที่บริหารการเบิกจ่ายจากเงินงวด.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ในการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ASEAN กรณีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นภาษาอังกฤษ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ห้องสตูดิโอสำหรับทำออนไลน์ และห้อปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Reality) ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ห้องสตูดิโอสำหรับทำออนไลน์ และห้อปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Reality) ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อต่าง ๆ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา (ฉบับที่ 3).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเมล็ดกัญชง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายต้นกล้าโกโก้ของโครงการ Well-being@Chumphon มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายน้ำดื่มอินทนิลมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและพันธุ์ไม้ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลผลิตสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 สนับสนุนโครงการฮารุมิกิของคณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาบัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นมะเกี๋ยงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ขนมอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายสัญลักษณ์เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการตรวจวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมูบรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ เขตตลาดชุมชน และเขตตลาดต้นไม้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการแและอุปกรณืต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสำหรับวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของวารสารวิจัยฯ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการวารสารผลิตกรรมการเกษตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแปลงสาธิตศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแปลงสาธิตศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับประราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45)เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)และ2563-2564 (ครั้งที่ 44) เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการใช้ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักและค่าสาธารณูปโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักและค่าสาธารณูปโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้ค่าสนับสนุนโครงการแม่โจ้ปริทัศน์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารวิชาการด้านพืชสมุนไพรของสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้สิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ของสำนักหอสมุด.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้สิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ในงานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) สำหรับปี 2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากงานการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากงานการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากงานการเรียนการสอนของคณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องประชุมซึ่งอยู่ในกำกับดูแลโดยกองพัฒนานักศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระบดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)).pdf
-ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นศ.ปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สภานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภายในสถานการณ์covid19.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันในปีการศึกษา 2565 ถึงปีการศึกษา 2567.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทะเบียนแรกเข้า การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การการจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการพืชกัญชาและกัญชง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากโครงการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากโครงการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากบันทึกข้อตกลง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้โดยมีค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากการเช่าพื้นที่และมหาวิทยาลัยยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงินและการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายและการอนุมัติการยืมเงินทดรองในระบบสารสนเทศ (AFS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสวน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการการพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)ฯ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราและค่าปรับในการจำหน่ายน้ำดื่มแม่โจ้-แพร่.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔.pdf
-ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการอ่านและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำดิบ และน้ำประปา ของหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการให้ใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาของผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและบริษัทก่อสร้าง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ผลประโยชน์จากการให้ใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาของผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและบริษัทก่อสร้าง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าเช่าใช้สระอุบลรัตนราชกัญญา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าเช่าใช้สระอุบลรัตนราชกัญญา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และค่าสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และค่าสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบริการจัดส่งของที่ระลึกมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารนักศึกษาสำหรับกิจกรรมนักศึกษา.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืขกัญชา (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตพืชกัญชา (ฉบับที่ ๒).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานผลการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะเศรษฐศาสตร์.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องกำหนดค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องอัตราค่าบริการจัดส่งของที่ระลึกมหาวิทยาลัย.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราเงินสนับสนุนการฝากจำหน่ายสินค้าและบริการของโครงการกาดแม่โจ้ 2477.pdf
-ประกาศมหาวิทาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในการประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจาร.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนการให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เกษียณ กรณีเสียชีวิต (ฉบับที่ 2).pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินรายรับจากการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลียแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการใช้จ่ายเงินรายรับจากการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลียแม่โจ้ พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาและการจ่ายเงินรายได้จากภาคการศึกษาฤดูร้อน.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาในการเดินทางฝึกอบรม ฝึกงาน ศึกษาดูงาน การตีพิมพ์ นำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ.2566.pdf
ระเบียบมหาวิทาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา พ.ศ.2565.pdf

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5387-3147-9, 2305