ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo

ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งกำหนดการ พร้อมทั้งคู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปแล้วนั้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินประจำปี 2566 คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 

โดยในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ทบทวนผลคะแนนการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อหารือแนวทางการยกระดับค่าคะแนน อีกทั้งยังดำเนินการมอบหมายตัวชี้วัดไปยังส่วนงาน/หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงเห็นควรให้มีการเผยแพร่รณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่ประกาศโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังผู้บริหารและบุคลากร ผ่านช่องทางสารสนเทศภายในเป็นการเร่งด่วน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 นั้น คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขออนุมัติงบจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หากผลการเสนอของบประมาณเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อวางแผนงานร่วมกันต่อไป  

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ จะมีการประชุมเพื่อติดตามงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการตามปฏิทินการประเมินประจำปีงบประมาณ 2566  

ปรับปรุงข้อมูล : 29/12/2565 14:21:29     ที่มา : ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1088

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานมางจริยธรรม
      ฝ่ายกฎหมาย  สำนักงานมหาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานมางจริยธรรม  เมื่อวันที่  14-15  ธันวาคม  2566  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคม  กาญจนประโชติ  อาคารอำนวย  ยศสุข    โดยมีผู้เข้าร่วม  จำนวน  506  คน  แบ่งเป็น  อาจารย์และบุคลากร  จำนวน 283 คน  และ  นักศึกษา  จำนวน  223  คน   ภายในกิจกรรม  ได้มีการชี้แจงถึงที่มาของการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ประมวลจริยธรรม  ข้อกำหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรม  และร่วมกันทำแบบสอบถามการประเมินตนเอง  เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 มกราคม 2567     |      363
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy"
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกฎหมายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ อันเป็นการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรที่มีรูปแบบซับซ้อนและตรวจสอบได้ยาก โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้เท่าทันในพฤติกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการทุจริต ซึ่งอาจแอบแฝงมาในรูปของผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) เช่น การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความไม่ถูกต้อง ของการรับประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ และไม่นิ่งเฉยต่อกลไกความผันแปรไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรทัย  พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ภาค 5 ซึ่งมาบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 70 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube ของกองพัฒนานักศึกษาอีกด้วย ในโอกาสดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แถลงนโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญที่จะประกาศเจตจำนงว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือตนตามแนวทางเหล่านี้ร่วมกัน ได้แก่ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้หรือไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
28 พฤษภาคม 2567     |      996