ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo

กฎหมาย "PDPA" มีหลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด โดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใด จะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแผนภาพ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ป.หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕

ป.หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

ปรับปรุงข้อมูล : 27/6/2565 13:25:39     ที่มา : ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2597

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความน่าสนใจ ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
           เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดโครงการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางในการทำกิจกรรม Green Office เพื่อมุ่งสู่ Green University ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด           ฝ่ายกฎหมาย  ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 โดยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green office สำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
10 สิงหาคม 2565     |      57
สาระน่ารู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 NEW!!
กฎหมาย "PDPA" มีหลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด โดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใด จะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแผนภาพ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลป.หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ป.หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
27 มิถุนายน 2565     |      2598
โครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
           ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยขึ้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้  เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เอื้ออำนวยต่อการจัดหารายได้ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  โดยโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้แบ่งจัดเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หรือผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมายกิจกรรมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรหรือผู้แทน ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมาย
26 กันยายน 2565     |      225