ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
           เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดโครงการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางในการทำกิจกรรม Green Office เพื่อมุ่งสู่ Green University ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด           ฝ่ายกฎหมาย  ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 โดยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green office สำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
10 สิงหาคม 2565
สาระน่ารู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 NEW!!
กฎหมาย "PDPA" มีหลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และได้รับการดูแลมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด โดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใด จะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือตามที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแผนภาพ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลป.หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ป.หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕
27 มิถุนายน 2565
ประเภทของบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) มีลักษณะเป็นการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างกว้าง ๆ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) มีข้อตกลงที่คู่ความร่วมมือประสงค์จะให้มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับสัญญา เช่น ข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการผลประโยชน์ และข้อตกลงด้านการเงิน เป็นต้น การจะจัดทำความร่วมมือในรูปแบบใดให้พิจารณาว่าคู่ความร่วมมือได้ตกลงเงื่อนไขระหว่างกันโดยมีสาระสำคัญอย่างไรบ้าง หากยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติ อาจพิจารณาจัดทำในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจก่อน
4 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวกิจกรรม

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
           เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดโครงการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางในการทำกิจกรรม Green Office เพื่อมุ่งสู่ Green University ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด           ฝ่ายกฎหมาย  ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 โดยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green office สำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
10 สิงหาคม 2565
โครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
           ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยขึ้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้  เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เอื้ออำนวยต่อการจัดหารายได้ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  โดยโครงการกฎหมายสัญจรเพื่อทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้แบ่งจัดเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หรือผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมายกิจกรรมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรหรือผู้แทน ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัดฝ่ายกฎหมาย
26 กันยายน 2565
การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายกฎหมาย โดย คุณคัทลียา  ใจศรีธิ  ตำแหน่งนิติกร  ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานส่วนงาน ทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ ได้รับทราบ เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และร่วมกันความทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
2 เมษายน 2564
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งมีฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ฯ  เมื่อวันพุธที่  17  กุมภาพันธ์  2564 เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5  สำนักงานอธิการบดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564
18 มีนาคม 2564