ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo

วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายกฎหมาย โดย คุณคัทลียา  ใจศรีธิ  ตำแหน่งนิติกร  ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน” ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานส่วนงาน ทั้งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ ได้รับทราบ เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ วินัย จรรยาบรรณ และการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย และร่วมกันความทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2564 10:41:36     ที่มา : ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 479

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" NEW!!
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกฎหมายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ อันเป็นการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้อยู่ในระดับดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรที่มีรูปแบบซับซ้อนและตรวจสอบได้ยาก โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้เท่าทันในพฤติกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการทุจริต ซึ่งอาจแอบแฝงมาในรูปของผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) เช่น การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความไม่ถูกต้อง ของการรับประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ และไม่นิ่งเฉยต่อกลไกความผันแปรไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรทัย  พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ภาค 5 ซึ่งมาบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 70 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube ของกองพัฒนานักศึกษาอีกด้วย ในโอกาสดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แถลงนโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญที่จะประกาศเจตจำนงว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือตนตามแนวทางเหล่านี้ร่วมกัน ได้แก่ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้หรือไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
1 มีนาคม 2566     |      444
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน NEW!!
ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งกำหนดการ พร้อมทั้งคู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปแล้วนั้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินประจำปี 2566 คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ทบทวนผลคะแนนการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อหารือแนวทางการยกระดับค่าคะแนน อีกทั้งยังดำเนินการมอบหมายตัวชี้วัดไปยังส่วนงาน/หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงเห็นควรให้มีการเผยแพร่รณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่ประกาศโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังผู้บริหารและบุคลากร ผ่านช่องทางสารสนเทศภายในเป็นการเร่งด่วน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 นั้น คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขออนุมัติงบจากโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หากผลการเสนอของบประมาณเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อวางแผนงานร่วมกันต่อไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ จะมีการประชุมเพื่อติดตามงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการตามปฏิทินการประเมินประจำปีงบประมาณ 2566  
29 ธันวาคม 2565     |      850
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย
           เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดโครงการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางในการทำกิจกรรม Green Office เพื่อมุ่งสู่ Green University ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด           ฝ่ายกฎหมาย  ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 โดยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green office สำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป
29 ธันวาคม 2565     |      423