ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo