ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
Legal Division of Maejo

ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายกฎหมาย จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัย และกฎหมายของรัฐ โดยศึกษาข้อมูล พิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ดำเนินการตรวจสอบเอกสารด้านกฎหมาย รวมถึงเอกสารนิติกรรมสัญญา ดำเนินงานด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงการดูแลรับผิดชอบประสานงานคดีกับเจ้าพนักงานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดีทั้งทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา และการสืบทรัพย์บังคับคดี ทั้งนี้ สถานะของฝ่ายกฎหมาย ได้มีการประกาศรับรองโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ 2)

พันธกิจ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัย และกฎหมายของรัฐ โดยการศึกษาข้อมูล พิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ตามกรอบภารกิจของหน่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

 • ด้านงานนิติการและสัญญา
  • การค้นคว้า รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งกรณีเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย และทั่วไป รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ความเห็น และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายแก่ผู้บริหารและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  • ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนปฏิบัติงานในตำแหน่งคณะกรรมร่างระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย 
  • การจัดทำเอกสารด้านนิติกรรมและสัญญา เช่น สัญญาทุนในโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย สัญญาการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำกับเอกชน บุคคลภายนอก
  • การตรวจสอบและจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
  • การตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย แจ้งเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 
 • ด้านงานวินัย
  • การดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
  • การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • การตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
  • การตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของบุคลากร
 • ด้านงานคดีและสิทธิประโยชน์ 
  • รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ทั้งทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา
  • การติดตามเร่งรัดหนี้สินของทางราชการ ติดตามทวงถามหนี้สินของมหาวิทยาลัย และการเรียกคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา
  • การติดต่อประสานงานกับเจ้าพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการด้านงานคดีทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
  • การดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดี
  • การดำเนินการกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษาและ/หรือสัญญารับทุน
 • ด้านงานประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย
  • การประชุมคณะกรรมการ่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
  • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
  • การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
  • การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการกระทำความผิดทางจรรยาบรรณ
  • การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 • ด้านอื่น ๆ 
  • การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย
  • การร่างหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
  • การรวบรวมและจัดทำหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎ แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  • การจัดทำข้อมูลของฝ่ายกฎหมายในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย